Zaproszenie

logo_ispan_png        umcs        logo         mniszw

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
oraz
Fundacja Slawistyczna

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI.
WOKÓŁ SŁOWIAŃSKIEJ AKSJOSFERY.
EUROJOS XIV

  11−13 września 2018 roku

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wspólnej, lingwistycznej refleksji nad wartościami.

Wartości są szeroko obecne w dyskusjach publicznych na tematy społeczne i polityczne, przywoływane są często na forum krajowym i międzynarodowym. Uczestnicy publicznych debat chętnie odwołują się do równości, solidarności, sprawiedliwości, patriotyzmu czy ojczyzny. Przy czym zakładają, że słowa, którymi się posługują, są przez wszystkich rozumiane w ten sam sposób. Założenie to upraszcza stan rzeczy. Te same słowa i pojęcia są bowiem różnie interpretowane nawet przez sąsiadujące ze sobą społeczności. Dotyczy to zwłaszcza pojęć tożsamotwórczych, fundamentalnych dla kultury, takich jak: rodzina, naród, wolność, solidarność, demokracja, tolerancja… Różnice semantyki prowadzą do nieporozumień i barier w komunikacji. Dlatego pożądane jest ich zdefiniowanie, ustalenie zakresu i obszaru. Ich dookreślenie pozwala wskazać elementy wspólne, których wyraźne sprecyzowanie sprzyja wzajemnemu zrozumieniu.

Takie właśnie zadanie chcemy postawić przed uczestnikami spotkania.

Oglądowi zostaną poddane koncepty: rodzina, zdrowie, solidarność, dusza, tolerancja, naród, demokracja, patriotyzm, sprawiedliwość i ojczyzna.

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim językoznawców prowadzących badania nad tożsamością Słowiańszczyzny (poszczególnych narodów słowiańskich, ale także ich sąsiadów bliższych i dalszych) w perspektywie wyznawanych systemów wartości. Spotkanie otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych tematem.

Kwalifikacja referatów odbędzie się na podstawie dokonanej przez organizatorów oceny abstraktów.

Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie oraz język angielski.

Czas wystąpienia: 20 minut.

Prosimy zgłoszenia udziału i tytuły referatów przesłać do 31 maja 2018 roku na adres: eurojos14@ispan.waw.pl.

Program konferencji i informacje na temat miejsca spotkania (Lublin lub okolice) zostaną ustalone do 15 czerwca 2018 roku i przesłane osobom zainteresowanym udziałem.

Z wyrazami szacunku

w imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
dr Dorota Pazio-Wlazłowska
dr Małgorzata Kasner


mnrectMiędzynarodowa konferencja naukowa: Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery. EUROJOS XIV (11−13 września 2018) – zadanie finansowane w ramach umowy 800/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.